Riktlinjer för ersättning

Svevia följer statens ägarpolicy i ersättningsfrågor till styrelse och ledande befattningshavare. I ägarpolicyn finns särskilda principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande. Både ägarpolicyn och ersättningsriktlinjerna beslutades i sina senaste versioner av regeringen den 27 februari 2020.

Riktlinjer för ersättning

Svevia följer statens ägarpolicy i ersättningsfrågor till styrelse och ledande befattningshavare. I ägarpolicyn finns särskilda principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande. Både ägarpolicyn och ersättningsriktlinjerna beslutades i sina senaste versioner av regeringen den 27 februari 2020.

Riktlinjer för ersättning till styrelsen

Svevia följer statens ägarpolicy vad gäller ersättning till styrelsen. Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår ersättning enligt årsstämmans beslut. Ingen pensionsersättning eller andra förmåner utgår till styrelsen. Utlägg ersätts mot kvitto.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

På årsstämman varje år fastställs bolagets Riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare. Dessa riktlinjer följer statens ägarpolicy och de särskilda ersättningsprinciperna som slås fast däri. Du kan ta del av den senaste versionen av riktlinjerna här.

Ersättningsutskottets arbete

Det av styrelsen inrättade ersättningsutskottet har som sin primära uppgift att bereda frågor om ersättning och övriga anställningsvillkor till vd och andra ledande befattningshavare i bolaget. Vidare ska ersättningsutskottet bereda styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Förslag ska upprättas årligen och läggas fram för styrelsen och vidare för stämman. Ersättningsutskottet ska följa och utvärdera tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget, liksom bereda ersättningsrapporten.

Riktlinjerna

Enligt statens principer för ersättning för ledande befattningshavare ska
"Styrelserna i bolag med statligt ägande behandla frågor om ersättning till de ledande befattningshavarna på ett medvetet, ansvarsfullt och transparent sätt. De ska vidare försäkra sig om att den totala ersättningen är rimlig, präglad av måttfullhet och väl avvägd samt bidrar till en god etik och företagskultur. "

Principerna ingår som en del av statens ägarpolicy som du hittar här:

Utöver detta har Svevia tagit fram egna riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare. Dessa riktlinjer hittar du här:

Ersättningsrapport

Bolaget upprättar från och med 2021 (avseende verksamhetsåret 2020) en Ersättningsrapport i enlighet med aktiebolagslagen, Kollegiets för svensk bolagsstyrning Regler om ersättningar till ledande befattningshavare och om incitamentsprogram, samt regeringens principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande.

Våra finansiella rapporter

Läs och ladda hem Svevias delårsrapporter, års- och hållbarhetsredovisningar och andra finansiella rapporter.

Till Svevias finansiella rapporter

Relaterade sidor

Läs mer om vad vi gör och vilka Svevia är.

Finansiella rapporter

Ta del av delårsrapporter, årsredovisningar och övriga finansiella rapporter från Svevia.

Vår verksamhet

Vi finns på fler än 100 platser i Sverige och verksamheten är indelad i divisionerna Anläggning, Drift och Industri och dotterbolaget Arento.