Hållbarhetsstyrning

Svevias strategiska plan, Specialistens väg 2018–2023, bidrar till Agenda 2030 och hållbar utveckling.

Hållbarhetsstyrningen sker genom Svevias strategi, mål och indikatorer vilka baseras på väsentlighetsanalysen.

Etik och antikorruption

Svevias affär, strategi och hållbara arbetssätt bidrar till långsiktig och hållbar lönsamhet. Svevias kultur präglas av vår uppförandekod och god affärsetik.

Policys och riktlinjer

Våra leverantörer är en viktig del i vår verksamhet. Med ett bra samarbete och regelbunden dialog med gemensamma insatser kan vi leverera kvalitet till våra kunder. Därför är det viktigt att vår policy och våra värderingar är gemensamma och efterföljs.

Väsentlighetsanalys

Väsentlighetsanalysen ligger till grund för vår prioritering av väsentliga hållbarhetsfrågor samt hållbarhetsredovisning.