Strategiska mål för hållbart värdeskapande

Svevias strategi är att vara Sveriges ledande specialist på att bygga och sköta om vägar och infrastruktur. Inom bolaget ryms den kompetens som behövs för att utveckla och underhålla ett ändamålsenligt och hållbart vägnät med säkra trafikmiljöer. Svevias tydliga specialistinriktning skapar långsiktigt hållbara värden för ägaren, kunder och samhället.

Strategiska mål för ett hållbart värdeskapande

Svevias övergripande mål är en långsiktig hållbar lönsamhet i nivå med, eller högre än, jämförbara företag i branschen. Hållbarhetsmålen beslutas av styrelsen och vi följer löpande upp målen under året.

Cirkulär produktion

Med cirkulär produktion, återbruk och återvinning bygger Svevia grunden för en cirkulär affär som är till gagn för både uppdragsgivare och samhället i stort.

Svevia mål, cirkulär produktion


Sunda leverantörer

Svevia är ett företag att lita på. Vi samarbetar med sunda leverantörer genom hög etik, miljöhänsyn och tydliga kvalitetskrav.

Svevia mål, sunda leverantörer


Minskad klimatpåverkan

Svevia ska bedriva verksamhet med låg klimatpåverkan och energieffektiva produktionsmetoder, med målsättning att ha en klimatneutral värdekedja till 2045.

Svevia mål, sunda leverantörer


Säkra arbetsplatser

Med noll olyckor som vision ska Svevia ha branschens säkraste arbetsplatser och tryggaste trafikmiljöer.

Svevia mål, säkra arbetsplatser


Inkluderande arbetsplatser

Med en företagskultur som kännetecknas av mångfald och inkludering ska vi bli bygg- och anläggningsbranschens bästa arbetsplats.

Svevia mål, inkluderande arbetsplatser

Svevias bidrag till FN:s globala mål för hållbar utveckling

Agenda 2030 är en handlingsplan med mål för omställning till ett hållbart samhälle för människorna, planeten och välståndet. Svevia vägleds av Agenda 2030 och har prioriterat nio av de 17 globala målen som vår verksamhet bidrar till.

Agenda 2030

Mer om Svevias hållbarhetsarbete

Ansvar och pålitlighet är grunden för goda och långsiktiga relationer till våra kunder, medarbetare, leverantörer, ägaren och andra intressenter.

Social hållbarhet

Att arbeta med social hållbarhet är en del av Svevias vardag. Mycket av verksamheten bygger på att upprätthålla en rad samhällsfunktioner. Att skapa säkra, trygga och inkluderande arbetsplatser gör att Svevia kan bygga en sund leveransapparat från grunden.

Hållbarhetsstyrning

Svevias strategiska plan, Specialistens väg 2018–2023, bidrar till Agenda 2030 och hållbar utveckling. Hållbarhetsstyrningen sker genom Svevias strategi, mål och indikatorer samt genom väsentlighetsanalysen.