Broreparationer

Äger ditt företag en betongbro, en ramp eller kanske en rörbro som behöver lite omvårdnad? Ta hand om din investering genom att låta Svevia ta hand om reparationen.

Vi tar hand era broar

Tunga transporter, tuff miljö, påkörningar och tidens tand – en bro ska klara av mycket under sin livstid. Och är det konstruktioner som står på industriområden, nära tung industri, i hamnar eller i anslutning till gruvor är risken stor att slitaget blir extra stort. Det finns många anledningar till att underhålla en bro. Skadade kantbalkar, läckande tätskikt, trasiga räcken, sliten asfalt och trasig betong är några tecken på att det är dags att göra en åtgärdsplan. Dessutom är det lätt hänt att en pelare blir påkörd.

Inom Svevia reparerar vi alla typer av brokonstruktioner – viadukter, ramper, rörbroar, timmervägsbroar, järnvägsbroar med tillhörande anläggningar i form av stödmurar, terrasseringar, fundament, på- och avfarter etc. Och det oavsett om bron går över land eller vatten.

Vi känner konstruktionen på djupet

Genom att vi arbetar över hela landet vet vi hur olika klimatförhållanden och trafikmängder påverkar betongkonstruktionen – både på ytan och på djupet.
Med ett proaktivt arbete är det möjligt att både förlänga livslängden på olika konstruktioner samt minska framtida underhållskostnader.

Teknik och metoder i framkant

Vi är väl förtrogna med den senaste tekniken och metoderna när det gäller skyddsbetong, broisolering, reparation av olika typer av betongkonstruktioner. Oavsett om skadorna beror på frostsprängning, påkörningar, vägsalt, vatten eller som en följd av mekanisk nötning. Speciellt fokus har vi på åtgärder som säkrar robustheten så att konstruktionen har kvar sina tekniska egenskaper över tid.

Bärande kunskap

Vi bilar, fräser, blästrar, armerar, gjuter, tätar, asfalterar och färdigställer broytan enligt byggkonstens alla regler. Och när vi ändå håller på kan vi även reparera räcken, staket, stöd- och skyddsmurar etc. Vi arbetar också med kabelstegar, belysning samt tar hand om rörinstallationer för bland annat bortforsling av dagvatten.

Produktiv planering

Allt är inte bara teknik. En broreparation kräver också noggrann planläggning för att inte störa den dagliga verksamheten. Vi tar fram trafikanordningsplaner (TA-planer) och löser logistiken runt arbetsplatsen – allt för skapa smidiga trafikflöden och en säker arbetsplats.

Integrerat brounderhåll

På senare år har vi fått allt fler integrerade uppdrag inom brounderhåll. Det betyder att vi även arbetar med förebyggande åtgärder, att vårda konstruktionerna innan skador har uppstått. Vi besiktar och tvättar broar, fundament samt impregnerar betong och målar eventuella stålkonstruktioner. Vi röjer marken runt omkring från sly och buskar och gör de markarbeten som krävs. Genom kontinuerliga besiktningar upptäcker vi brister i tid.

Vårt servicekoncept

Upphandla en enskild broreparation eller ett löpande integrerat uppdrag där både reparationer och förebyggande underhåll ingår.

Det här kan vi hjälpa dig med:

 • Metodval

 • Besiktning

 • Bilning

 • Fräsning

 • Svetsning

 • Armering

 • Blästring

 • Betonglagning/gjutning

 • Ytbehandling och tätning

 • Stålarbeten

 • Asfaltering

 • Lagning av vägräcken, stängsel, plank

 • Vägmarkering

 • Vägskyltar

 • TA-planer

Kontakta en specialist på broar

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

Referensprojekt, broar

Vi har lång erfarenhet av att bygga och anlägga vägar och broar. Här hittar du ett urval av de projekt vi utfört.

Komplext och komplicerat kabelbyte på Tjörnbron

Svevia fick i uppdrag att byta sammanlagt 14 av de 64 orangemålade kablarna på Tjörnbron varav de största är 146 meter långa och väger 11,5 ton.

Porten till västsverige

Med en ökande trafikmängd till Göteborg Landvetter Airport behöver infrastrukturen i området utvecklas. Svevia fick i uppdrag att bygga en bro som i sin placering och form också blev en ny port till flygplatsen.

Byggnation av bro i Hagastaden

På uppdrag av Stockholms stads exploateringskontor byggde Svevia förbindelsen mellan den befintliga Solnabron och det nya området Hagastaden.

Temporär bro vid E4 Sundsvall

Nattetid stängdes E4 vid Skönsberg utanför Sundsvall och trafiken leddes om, för att lyfta första delen av en provisorisk gång- och cykelbro på plats.

Reparation och underhåll av broar i mellansverige

Svevia fick i uppdrag av en kommungrupp bestående av Sundsvall, Timrå, Hudiksvall, Östersund och Härjedalens kommun att sköta underhåll av cirka 150 broar.

Mer trafiksäkra broar i Örnsköldsvik

För att trygga brobeståndet i Örnsköldsvik gav kommunen Svevia i uppdrag att utföra broreparationer samt att ersätta bron över Höglandsjön.

Fler tjänster inom vägar och broar

Svevia har lång erfarenhet av att anlägga och underhålla vägar och broar. Läs mer om vad vi erbjuder.

Bygga bro

Kan du förbättra framkomligheten inom fabriksområdet med en ny bro, bygga en betongramp i färjeläget eller öka tillgängligheten i det nya bostadsområdet med en gångbro? Svevia har allt som krävs för att få ny infrastruktur på plats.

Bygga väg

En ny väg för timmertransporter eller en uppfart till konferensanläggningen. Svevia bygger alla typer av vägar – för stora och små företag.