Sanering av fabriksområde, Bromölla

Artikel bild

Fakta

KATEGORI

Marksanering

KUND

Bromölla kommun

KONTRAKTSSUMMA

115 miljoner kronor

PROJEKTTID

2013 - 2016

I Bromölla ligger ett fabriksområde mellan samhället och Ivösjön. Där tillverkades tidigare Ifö toalettstolar och annat toalettporslin. Området hade karaktären av en otillgänglig baksida - något som kommunen ville ändra på genom att ge Bromölla tätort möjlighet att växa och utvecklas mot Ivösjön.

Saneringsområdet var utfyllt med restprodukter från IFÖ-verkens porslinsproduktion samt restprodukter från tidigare gasverksproduktion. Verksamheterna som bedrivits på platsen har gett upphov till föroreningar i form av metaller och PAH.

Saneringen utfördes som en schaktsanering där stora mängder förorenad jord kördes från platsen och rena massor användes till återfyllnad. Förorenat vatten som uppstod renades i en mobil vattenreningsutrustning som stod uppställd inom saneringsområdet. I den sista etappen av projektet utfördes miljökontrollen, på uppdrag av beställaren, av Svevia.

Utöver saneringen har nyanläggning av VA, gata, belysning och grönytor samt övertäckning och byggande av erosionsskydd ingått i projektet.

Saneringen utfördes som en samverkansentreprenad där tät dialog och samarbete skedde med beställaren. Saneringen var komplex och det täta samarbetet med Bromölla kommun gjorde att projektet flöt på i bra takt.

På området planerades bland annat ett nytt bostadsområde, ett idrottsområde och en evenemangshall.