Några av våra projekt

Läs mer om några av de projekt vi utfört

Ett urval av våra projekt

Svevia är specialiserat på att bygga och sköta om vägar och infrastruktur.
Här kan du läsa om några projekt vi utfört.

När hav blev till land på Lilla Essingen

Vill man få en ö att växa i storlek krävs det att man tar sig an en mängd utmanande uppgifter, såväl ovan som under vattenytan. Med Svevia som ansvarig entreprenör förvandlades en vik av Mälaren till en plats för 600 nya bostäder.

Hållbar vattenförsörjning i Härryda

Fast besluten att fortsatt vara en attraktiv kommun vill Härryda försäkra sig om hållbar tillväxt. Ett viktigt steg är att säkerställa hela systemet för vatten och avlopp, ett omfattande arbete i flera etapper. Totalentreprenör för det gigantiska projektet, är Svevia.

Tillsammans för ett hållbart resande

Med fler tåg och tätare avgångar vill Trafikverket undvika trängsel och förseningar, bland annat längs Mälarbanan. Längs sträckan Huvudsta – Spånga i Stockholm fick Svevia under 2019 uppgiften att påbörja ledningsomläggningar, med allt vad det innebär. Ett omfattade och utmanande arbete, som pågår i totalt fyra kommuner.

Tunneltvätt Södra Länken

Södra Länken spelar en viktig roll som knutpunkt mellan Essingeleden, Huddingevägen, Nynäsvägen och Värmdöleden. Den stora trafikmängden som dagligen färdas i tunnlarna smutsar ner och river upp partiklar från vägbanan.

Upprustning av Vrångö Hamn

Den tidigare hamnen på Vrångö byggdes 2004. Sedan dess har den påverkats hårt av den marina miljön som nött sönder stålkonstruktionen. Svevia fick därför i uppdrag att rusta upp hamnen.

Grovplanerings-entreprenad, Västra Roslags-Näsby

Området Västra Roslags-Näsby är ett exploateringsområde i Täby kommun. Inför byggnation av bostäder i området har Svevia byggt ut den kommunala exploateringen med gator, VA och kanalisation m.m.

Trångt och trafikerat när Stockholms tvärbana förlängs

Med 700 meter ny spårväg skulle Sickla Udde komma att bli en ny knutpunkt för lokaltrafiken vilket skulle underlätta Stockholms expansion österut.

Svevia lägger asfalt i Västerås med omnejd

Västerås stad har valt Svevia att utföra beläggningsarbete för löpande underhåll och nya asfaltsytor. Kommunen arbetar framsynt med sitt underhåll av vägar och har inför varje säsong en färdig plan för vilka arbeten som ska prioriteras.

Svevia förberedde för nytt bostadsområde i Skogås

Svevia genomförde det förberedande arbetet och lade grunden för ett nytt bostadsområdet i Huddinge. Uppdraget omfattade lokalgator, vatten och avlopp och ledningar för el - , tele och belysning , anläggning för dagvatten samt lekplatser .

Drift och underhåll av vatten och avlopp i Danderyds kommun

Svevia underhöll Danderyds kommuns VA-anläggningar. Detta omfattade tillsyn, skötsel och felavhjälpande underhåll av kommunens ledningsnät, tryckstegrings- och avloppspumpstationer.

Utbyggnad av VA-nätet på Värmdö

Fritidshusområdet på Ingarö i Värmdö bestod från början mestadels av sommarhus. Med åren har det dock kommit att bli ett område med permanentboende området skulle därför få kommunala ledningar för vatten och avlopp.

Sveriges modernaste asfaltverk ligger i Torslanda

Under hösten 2022 invigdes Sveriges modernaste asfaltverk i Torslanda. Satsningen är en del av Svevias långsiktiga strategi att fortsätta utveckla hållbara ballast- och asfaltprodukter.

De håller Stockholms gator rena

På uppdrag av Stockholms stad sköter Svevia gator, trottoarer, cykelbanor och andra hårdgjorda ytor på Östermalm och Kungsholmen.

Sju miljoner ton berg blir ballast vid Klinga bergtäkt

För att kunna bygga infrastruktur behöver varje byggnad, väg eller järnväg en stabil grund. Sten behövs även för att tillverka asfalt och betong. Att producera ballastmaterial med hög kvalitet och rätt egenskaper är en komplicerad process som sker i flera steg.

Anläggning dubbelspår Gamla Uppsala

2013 påbörjades arbetet med att anlägga dubbelspår längs med Ostkustbanan genom Gamla Uppsala. Anläggningsprojektet skedde genom tät bebyggelse och i kulturhistorisk miljö.

Om Svevia

Svevia är specialiserat på att bygga och sköta om vägar och infrastruktur. Vi är ledande på drift och underhåll och ett av de största anläggningsföretagen i Sverige. Läs mer om vilka vi är.

Vision, affärsidé och värderingar

Vi har gjort ett tydligt val. Svevia är specialist på att bygga och sköta om vägar och infrastruktur. Läs mer om vår affärsidé och våra värderingar.

Vår verksamhet

Vi finns på fler än 100 platser i Sverige och verksamheten är indelad i divisionerna Anläggning, Drift och Industri och dotterbolaget Arento.