Samfunnsansvar

Målsetningen vår er at vi skal kunne oppnå forretningsmessig gode resultater som selskap, handle ansvarsfullt og ikke gripe inn i kommende generasjoners muligheter for å bedrive virksomhet og leve et godt liv.

Bærekraftig utvikling

Målsetningen vår er at vi skal kunne oppnå forretningsmessig gode resultater som selskap, handle ansvarsfullt og ikke gripe inn i kommende generasjoners muligheter for å bedrive virksomhet og leve et godt liv.

Det er et økende trykk på selskap og organisasjoner internasjonalt og i Norden, på å ta samfunnsansvar uansett hvor i verden de har sitt virke.

Corporate Social Responsibility, CSR og bærekraftig utvikling er to uttrykk som brukes parallellt. Temaet innebefatter fire områder:

  • Miljø

  • Sosiale spørsmål

  • Menneskerettigheter

  • Avstandstagen fra korrupsjon, bestikkelser og trusler

Svevia har som ambisjon å utvikles i tråd med de krav som stilles fra våre eiere, kunder og samfunnet i sin helhet når det gjelder å drive en bærekraftig virksomhet. For å lykkes med dette har vi opprettet et nettverk for bærekraftighet.

Viktige stadier i dette arbeidet er først og fremst å beslutte hvilke prioriteringer som skal gjelde for kommende år. Til hjelp i dette arbeidet finnes det en prioritering på hvilke tiltak som er viktige for oss som selskap og som samtidig gir oss en klar bærekraftig profil.

Vi rapporterer i tråd med kravene i GRI, Global Reporting Initative

Miljø

Våre arbeidsplasser arbeider strukturert med spørsmål innen miljø og arbeidsmiljø. Våre arbeidsplasser arbeider strukturert med slike spørsmål, noe som innebærer at:

  • Arbeidsmiljøet skal være trygt og sikkert for både medarbeidere og trafikanter

  • Det er orden på vårt materiale og utstyr

  • Avfall kildesorteres

  • Sparsommelighet på energi- og resursser er avgjørende

  • Byggprodukter og kjemikalier sikres med tanke på miljøet

  • Tydelige ordensregler / etiske retningslinjer kommuniseres ut i selskapet

Utover dette så setter vi årlige forbedringsmål for vårt miljøarbeide der blant annet energi- og materialforbruk er viktige områder hvor vi forsøker å bli enda bedre med tanke på vårt miljøarbeide.

Relaterte sider

Les mer om hvem vi er.

Historie

Svevia ble dannet 1.januar 2009. Før det het organisasjonen Vägverket Produktion, en produksjonsavdeling som lå under den offentlige myndigheten Vägverket (nå Trafikverket). Dette er vår historie.

Visjon, forretningsidé og verdier

Vi er selskapet som går nye veier. Svevia har fokus på å bygge og vedlikeholde veier og infrastruktur. Vi skal alltid vaere fremtidsrettet, og ledende i utviklingen av nye metoder.

Kontakt Svevia

Sentralbord:

+ 47 400 09 100

Besøksadresse:

Øyfjellgata 14, 8656 Mosjøen