Globala mål en väg till hållbar utveckling

FN:s globala mål för hållbar utveckling antogs 2015. Målet är att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen, främja fred och rättvisa och att lösa klimatkrisen. För Svevia är det en självklarhet att jobba mot de mål som ligger nära vår verksamhet.

De globala målen

FN:s 17 globala mål är hörnstenarna i Agenda 2030, en gemensam definition av vad hållbar utveckling innebär miljömässigt, socialt och ekonomiskt.

FNs 17 Globala mål

Svevias bidrag till målen

Svevia har sex prioriterade mål av de 17 globala målen som verksamheten bedöms bidra till. Vår hållbarhetsredovisning tillstyrker verksamhetens arbete för att nå de prioriterade målen och främja hållbar utveckling.

Mål 3: God hälsa och välbefinnande

I agenda 2030, handlar mål 3 om att halvera antalet dödsfall och skador i vägtrafikolyckor på global nivå till 2020. Svevia har lösningar för att säkra trafikanordningar på väg. Svevias mål är att vara bäst i branschen avseende säkerhet på våra arbetsplatser.

Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Svevia har kollektivavtal för samtliga anställda samt en uppförandekod som omfattar både svenska och internationella leverantörer. Bolaget satsar på digitalisering för att öka affärsnyttan och produktiviteten. Svevia bidrar till målet genom sitt arbete med säkerhet, sunda affärer och att vara en attraktiv arbetsgivare.

Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Mål 9 ligger i linje med Svevias uppdrag att skapa en hållbar infrastruktur som erbjuder rätt kvalitet i produkter och tjänster. Bolaget kan också bidra positivt genom säkrare trafiklösningar, marksanering och ökad användning av miljöanpassad asfalt.

Mål 10: Minskad ojämlikhet

Svevia arbetar med aktiva åtgärder för att öka jämlikhet, motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter för alla. Vi tillämpar även kraven på våra leverantörer. Genom att minska ojämlikheten ökar vi rekryteringsbasen och mångfalden vilket är kritiskt för vår konkurrenskraft.

Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion

Omställning till en hållbar konsumtion och produktion av varor och tjänster är en nödvändighet för att minska negativ påverkan på miljö samt människors hälsa. Svevia arbetar med att minska utsläppen av koldioxid och att använda kemikalier som är så giftfria som möjligt samt med källsortering och återanvändning av avfall där det är ekonomiskt försvarbart. Vårt arbete inom miljöområdet bidrar till detta mål.

Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen

Svevia bedriver ett aktivt arbete för att väsentligt minska alla former av korruption och mutor. Sunda affärer är ett av bolagets fokusområden inom hållbarhet och Svevia har nolltolerans mot korruption.

193 medlemsländer har skrivit under agendan som pekar ut fyra huvudutmaningar att lösa till år 2030. Avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheten, främja fred och rättvisa samt lösa klimatkrisen.

Svevias års- och hållbarhetsredovisning

Läs och ladda hem Svevias års- och hållbarhetsredovisning och andra finansiella rapporter.

Till Svevias finansiella rapporter

Referensprojekt, innovation och utveckling

Läs om några av våra initiativ och projekt inom området Innovation och utveckling.

Digitalt innovationsprojekt för drift och underhåll av vägar

Svevia leder FoI-projekt för att med digital teknik skapa ett beslutstödssystem för att effektivisera vägunderhållet, minska produktionskostnaderna och minska den negativa miljöpåverkan.

Först i branschen med vätgasbil

Under 2018 började Svevia använda två vätgasbilar som inspektionsbilar inom uppdraget för driftområde Umeå.

Trygga Vägar - för en mer inkluderande vägbransch

Svevia har i samarbete med Stockholms stad, tagit fram programmet Trygga Vägar. Ett initiativ som främst ska förbereda och erbjuda nyanlända och arbetslösa ungdomar en framtid i vägbranschen.

Mätning av machokultur för en mer inkluderande arbetsmiljö

Svevia är det första företaget i bygg- och anläggningsbranschen som har använt Byggchefernas machoindex för att mäta graden av machokultur inom bolaget.

App för ökad säkerhet vid ensamarbete

Ensamarbete innebär ofta otrygghet och en ökad risk vid olyckor. Som första företag i branschen har Svevia därför lanserat en app som ska öka säkerheten för medarbetare som utför arbete på egen hand.

Mer inom hållbarhetsområdet

Läs mer om hur vi arbetar med hållbarhet på Svevia.

Miljö

Svevias miljöarbete handlar till stor del om att minimera negativ miljöpåverkan från verksamhetens arbetsplatser och projekt. Men det handlar också om miljöfrämjande aktiviteter som att gynna biologisk mångfald.

Sunda affärer

Respektfullt och professionellt bemötande av alla kunder, leverantörer och andra affärspartners skapar goda och långsiktiga relationer.