Järnvägsbroar och terrassering

- Botniabanan

Det hittills största svenska järnvägsbygget i modern tid.

På en sträcka av 19 mil, mellan Ångermanälven och Umeå, genomfördes 1997–2010.

Botniabanan

På en sträcka av 19 mil, mellan Ångermanälven och Umeå, genomfördes 1997–2010 det hittills största svenska järnvägsbygget i modern tid. Bygget av Botniabanans 19 mil järnväg, 143 broar och 25 kilometer tunnel bidrog till en smått unik anläggningsmarknad i norra Sverige.

Bland Svevias uppdrag fanns i huvudsak järnvägs- och vägbroar samt terrasser för järnväg, men även byggen av tunnlar och tillhörande arbeten som bergskärning, pålning för grundläggning, bank-pålning, ersättningsvägar, anslutande vägar, bullerskyddsåtgärder och belysning.

Svevia genomförde 14 av projekten längs Botniabanan som innefattade både broar och terrasser och den 28 augusti 2010 invigdes Botniabanan med kunglig glans.

Terrass Grundsunda—Kammyran En 11,2 kilometer lång terrass. Huvuddelen låg söder om Saluån, men även en kortare sträcka norr om Saluån ingick i projektet.  Kontraktsumma: 136 miljoner kronor 

Järnvägsbro över Saluån  Järnvägsbro 340 meter lång, 22 meter över Saluån. Kontraktssumma: 44,4 miljoner kronor

Broar över Leduån och Lögde älv  Bro över Leduån (36 meter) och bro över Lögde älv (86 meter).  Kontraktssumma: 35 miljoner kronor

Fem plattrambroar Nordmaling—Ängersjö Två järnvägsbroar, bro över Prästbäcken och bro över väg 514 vid Håknäs. Tre vägbroar, Luckenvägen, samt två enskilda vägar vid Rösåsen och Ängeråsvägen.  Kontraktssumma: 17,4 miljoner kronor

Järnvägsbro över Öre älv 175 meter lång järnvägsbro över Öre älv vid Håknäs.  Kontraktssumma: 25 miljoner kronor

Järnvägsbroar över Lillån och Ängerån Två järnvägbroar, en 16 meter lång bro över Lillån samt en 21 meter lång järnvägsbro över Ängerån.  Kontraktssumma: 9 miljoner kronor

Järnvägsterrass Åskottberget—Offersjön 8,5 kilometer terass med tillhörande service- och ersättningsvägar.  Kontraktssumma: 69 miljoner kronor

Terrass, tunnel och vägbroar genom Gålnäs industriområde 2,4 kilometer lång järnvägsterrass, Gålnästunneln (390 meter), bro för travträningsväg över järnvägen, vägbro för Svedjevägen, service- och transportvägar, omläggning av Lerbäcken och Svartbäcken.  Kontraktssumma: 93 miljoner kronor

Järnvägsbro över E4 och Åsdalen Södra infarten till Örnsköldsvik. En 250 m lång järnvägsbro i betong med 10 brostöd samt 100 meter järnvägsterrass och en 50 meter lång x 10 meter hög stödmur bakom livsmedelsaffären Matex. Bron har bullerskydd och belysning.  Kontraktssumma: 36 miljoner kronor

Järnvägsbro och terrass, Öfjärden 300 meter järnvägsterrass med tillhörande bankpålning/stenpelare i Arnäsvall samt en 330 meter lång järnvägsbro över Torsån och Nederövägen. En provisorisk väg över Torsån byggdes hösten 2001 för att användas för transport av bergmassor och som arbetsväg medan järnvägsbron byggdes.  Kontraktssumma: 37 miljoner kronor

Järnvägsbro och terrass, Strannyland En 120 meter lång järnvägsbro över Nyängetsbäcken i Strannyland har byggts samt 400 meter terrass med bank och bergskärning med tillhörande bankpålning.  Kontraktssumma: 22 miljoner kronor

Järnvägsbro, Bryngeån En järnvägsbro i stål och betong med en längd av 50 meter med terrasseringsarbete.  Kontraktssumma: 5,9 miljoner kronor

Järnvägsterrass över Mjösjön 2,2 kilometer järnvägsterrass över Mjösjön. Vattnet från Mjösjön har avskiljts från banvallen genom täta stålspontväggar i sjön.  Kontraktssumma: 44 miljoner kronor

Järnvägsbro i Dombäck 180 meter lång järnvägsbro över Bruksvägen och Industrivägen.  Kontraktssumma: 17 miljoner kronor

Resecentrum Örnsköldsvik  Totalentreprenad för om omfattande markarbete i form av schakt, markisolering, förstärkning samt beläggningsarbete, trafiklinjemålning och sättning av marksten och kantsten. 

Grönytor med gräs- och trädplantering, grävt samtliga dagvattenledningar, brunnar för dagvatten och dränering.

Åtta murar varav den ena är en mur i huggen granit som är 1,40 cm hög och 30 meter lång. TA-planer för hela projektet har även ingått i uppdraget. Kund: Fastec Sverige AB.

Fakta

Kategori
Broar

Kund 
Botniabanan

Projekttid 
19992010

Kontraktssumma 
ca 590 miljoner kronor

Entreprenör 
Svevia

Övrigt 
Botniabanan sträcker sig från Ångermanälven till Umeå. Projektet Botniabanan drivs i bolagsform, Botniabanan AB. Bolaget ägs av Trafikverket och berörda kommuner.

Dubbelspår i Gamla Uppsala, Svevia, Järnvägar. Foto: Maria Rosenlöf

2013-2017 anläggs dubbelspår genom Gamla Uppsala - ett av Svevias största projekt någonsin.

Svevia anlägger och sköter om spårtrafik.

Vi har lång erfarenhet av de tunga infrastruktur- och servicejobben för spårtrafik, flygplats, hamn och kaj. Vi nyanlägger och tar hand om drift och underhåll – allt efter behov.

Svevias kontor

Kom i kontakt med ditt lokala Svevia-kontor.